Zavedenie

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené v rámci informačných a komunikačných aktivít projektu Climate Farm Demo.

Subjektom zodpovedným za spracovanie týchto údajov je: Projekt Climate Farm Demo na základe dohody o grante č.: 101060212, ktorý získal finančné prostriedky z programu Horizont Európa pre výskum a inovácie

Projekt Climate Farm Demo sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektuje vaše súkromie na svojej webovej stránke na doméne www.climatefarmdemo.eu. Tieto zásady ochrany súkromia fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov vychádzajú zo zásad všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 

Ako používateľ bez registračných údajov môžete prechádzať väčšinu funkcií tejto webovej stránky bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. V niektorých prípadoch sa však vaše osobné údaje môžu vyžadovať na prístup k online úložisku obsahu webovej lokality, t. j. časti webovej lokality určenej na používanie len už registrovanými členmi projektu Climate Farm Demo. Registráciu vykonávajú správcovia tejto webovej stránky po schválení koordinátormi projektu Climate Farm Demo.

V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa práce s údajmi na tejto webovej stránke alebo spracovania vašich osobných údajov vás vyzývame, aby ste sa obrátili na zodpovedného prevádzkovateľa na tejto e-mailovej adrese: climatefarmdemo[at] biosense.rs

Typ osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Aby sme mali plne funkčnú webovú stránku a mohli dosiahnuť ciele projektu, ukladáme určité údaje používateľov na tieto účely:

 

 • Registrácia demonštračných fariem
 • Registrácia demonštračných podujatí
 • Registrácia znalostných objektov (riešenia, nástroje, metódy atď.)
 • Registrácia používateľov s vopred schválenými úlohami na webovej lokalite
 • Prihláška na demonštračné podujatie

Na úspešné vykonávanie niektorých z vyššie uvedených činností sa môžu zhromažďovať všetky alebo niektoré z nasledujúcich osobných údajov:

 

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Názov organizácie
 • Krajina
 • Jazyk
 • Poštová adresa
 • Typ organizácie
 • Odkazy na účty sociálnych médií
 • Telefónne číslo

Analytika

Nástroje na analýzu webových stránok sú firemné služby, ktoré merajú efektívnosť a účinnosť webových stránok projektu Climate Farm Demo tým, že správcom webových stránok a konzorciu projektu poskytujú informácie o tom, ako koncoví používatelia používajú webové stránky projektu, ako často, ako dlho, ktoré webové stránky a funkcie sú najčastejšie navštevované atď.

Informácie zhromaždené o zapojení používateľov a poskytnuté správcom webovej stránky a konzorciu projektu sú anonymné, čo znamená, že informácie o používateľoch, ako napríklad: čas návštevy, trvanie návštevy, navštívené stránky atď., nie sú spojené s používateľskými menami, priezviskami, e-mailovými adresami a inými osobnými údajmi.

IP adresa a ID zariadenia

Keď pristupujete na webovú stránku Climate Farm Demo, zástupcovia projektového konzorcia dostanú ako základnú technickú požiadavku adresu internetového protokolu (IP adresu) alebo ID zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku.

Bez týchto informácií nebudete môcť nadviazať technické spojenie medzi vašimi zariadeniami a serverovou infraštruktúrou vedenou správcami webových stránok, a preto nebudete mať prístup k webovej stránke demo Climate Farm.

Projekt Climate Farm Demo uchováva tieto informácie len počas doby potrebnej na splnenie požiadavky, a to počas trvania relácie prehliadania. Okrem toho sa IP adresy a identifikátory zariadení môžu v súboroch protokolov uchovávať jeden rok alebo dlhšie, a to na bezpečnostné alebo iné účely.

Cookies a tretie strany

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď ju navštívite. Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie nastavené webovou lokalitou, ktorú navštevujete. Čítať ich môže len táto webová lokalita. Okrem toho môže webová lokalita potenciálne využívať externé služby, ktoré tiež nastavujú svoje vlastné súbory cookie, známe ako súbory cookie tretích strán. Trvalé súbory cookie sú súbory cookie uložené vo vašom počítači, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky nevymažú, na rozdiel od súborov cookie relácie, ktoré sa po ukončení prehliadača vymažú.

Účelom súborov cookie je umožniť stránke zapamätať si vaše preferencie (ako je používateľské meno, jazyk atď.) na určitý čas a uľahčiť tak používateľovi používanie webovej stránky. Týmto spôsobom nemusíte pri prehliadaní stránky počas tej istej návštevy opätovne zadávať údaje. Súbory cookie sa môžu používať aj na vytvorenie anonymizovaných štatistík o prehliadaní webových stránok.

Webové stránky Climate Farm Demo väčšinou používajú „cookies prvej strany“. Sú to súbory cookie, ktoré nastavujú a kontrolujú zástupcovia projektu Climate Farm Demo, nie externé organizácie.

Zabezpečenie informácií

Aby sa zabezpečilo, že údaje na webovej stránke a v online úložisku obsahu zostanú v bezpečí, všetko je umiestnené v dátovom centre, ktoré vlastní BioSense Institute. Ako väčšina ostatných, aj dátové centrum BioSense má záložné napájanie pre prípad výpadku elektrickej energie podporované UPS (neprerušiteľný zdroj napájania) a agregátmi, protipožiarny systém a chránený fyzický prístup do priestoru serverov, do ktorého majú prístup len oprávnení zamestnanci BioSense Institute. Virtuálny prístup k databáze a serverom je možný len prostredníctvom klienta SSH (Secure Shell) sieťového komunikačného protokolu, ktorý umožňuje komunikáciu dvoch počítačov. Prístup je možný len z konkrétnych webových adries, pričom autentifikácia sa vykonáva pomocou kľúčov SSH.

Komunikácia medzi webovým prehliadačom a servermi pre doménu webovej stránky sa uskutočňuje výlučne pomocou protokolov HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) s certifikátom Let’s Let’s Let’s Encrypt TLS (Transport Way Security). TLS je autentifikačný a bezpečnostný protokol, ktorý je široko implementovaný v prehliadačoch a webových serveroch, zatiaľ čo Encript Let’s Encript je bezplatný, otvorený certifikačný orgán poskytovaný spoločnosťou ISRG (skupina internetovej bezpečnosti).

Pokiaľ ide o prihlasovanie používateľov do Backoffice webovej stránky Climate Farm Demo, bude to možné len pre vopred definované používateľské roly. Zoznam osôb, ktoré tieto roly plnia, bude zaregistrovaný správcami webovej stránky (BIOS) a ich prihlasovacie údaje budú sprístupnené bezpečným spôsobom. Na zabránenie vstupu neregistrovaných a nežiaducich používateľov alebo botov do webovej lokality Backoffice sa bude používať systém LLAR (Limit Login Attempts Reloaded), pretože tento systém blokuje neregistrovaným používateľom viacnásobné pokusy o prienik na stránky administrátora projektu. Keďže hackeri a spameri sa pri svojich útokoch väčšinou zameriavajú na stránky blogov, používame doplnok Akismet Anti-Spam na ich zastavenie skôr, ako stihnú vykonať akúkoľvek neželanú akciu.

Projekt Climate Farm Demo uchováva osobné údaje používateľov po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Ďalší príjemcovia údajov

Osobné údaje používateľa môžu byť poskytnuté vhodnému poskytovateľovi služieb, s ktorým projekt Climate Farm Demo uzavrel zmluvu a ktorý bude s údajmi zaobchádzať výlučne na účely stanovené projektom Climate Farm Demo a v súlade s pokynmi vydanými projektom Climate Farm Demo, pričom bude prísne dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov, bezpečnosti informácií a ďalšie platné normy na základe písomnej dohody medzi stranami.

Okrem zmluvných dohôd budú projekty Climate Farm Demo zdieľať zozbierané informácie s tretími stranami len vtedy, keď to bude vyžadovať zákon.

Projekt Demo Climate Farm bude spracovať údaje používateľov v celom rozsahu na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), a preto neposkytuje žiadny medzinárodný prenos údajov.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak webové stránky poskytujú a zhromažďujú akékoľvek vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Climate Farm Demo uchováva, a požadovať ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania alebo prípadne právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov. Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase alebo výslovnom súhlase, máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov vás vyzývame, aby ste kontaktovali zodpovedného prevádzkovateľa na tejto e-mailovej adrese: climatefarmdemo [at] biosense.rs

Ďalšie informácie

Podmienky tohto vyhlásenia o ochrane súkromia a cookie je možné upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny sú účinné, len čo budú zverejnené na webovej stránke.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na webovú stránku projektu Climate Farm Demo. Ak sa rozhodnete opustiť túto webovú lokalitu kliknutím na určité odkazy, ktoré vás zavedú na iné webové lokality, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov, pretože sa na ne môžu vzťahovať iné pravidlá.

Hoci projekt Climate Farm Demo je zodpovedný za celkovú tvorbu a aktualizáciu tejto webovej stránky, nezodpovedá za správnosť celého obsahu alebo názorov vyjadrených v jednotlivých článkoch alebo iných nahraných materiáloch.