O projekte

Celoeurópska sieť pilotných poľnohospodárov, ktorí implementujú a demonštrujú klimaticky inteligentné riešenia pre uhlíkovo neutrálnu Európu

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo je jedinečná celoeurópska sieť pilotných demonštračných fariem (PDF), ktorá pokrýva 28 krajín a všetky pedoklimatické oblasti. Jej celkovým cieľom je urýchliť zavádzanie postupov a riešení klimaticky inteligentného poľnohospodárstva (Climate Smart Farming - CSF) zo strany poľnohospodárov a všetkých aktérov znalostných a inovačných systémov klimaticky inteligentného poľnohospodárstva (Climate Smart Agriculture Knowledge & Innovation Systems - AKIS) s cieľom prispôsobiť poľnohospodárske výrobné systémy zmene klímy a dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovo neutrálny poľnohospodársky sektor, a tým splniť ciele stratégie EÚ v oblasti klímy.

Úplný názov projektu

Európska sieť pilotných poľnohospodárov, ktorí implementujú a demonštrujú klimaticky inteligentné riešenia pre uhlíkovo neutrálnu Európu

Číslo projektu

101060212

Zúčastnení partneri

81

Dátum začiatku

01 October 2022

Trvanie projektu

84 mesiace

Dátum ukončenia

30 September 2029

Pracovné balíky

9

Výstupy

53

Zahrnuté krajiny

28

Míľniky

79

Koordinátor

Institut de l'elevage (IDELE)

Projektový manažment

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Udeľujúci orgán

European Research Executive Agency

Financovanie

Horizon Europe

Na dosiahnutie tohto cieľa projekt využíva prístup viacerých aktérov prostredníctvom prepojenia 1500 pilotných demonštračných poľnohospodárov a ich poradcov pre klimatické poľnohospodárstvo (CFA) na európskej a národnej úrovni s cieľom zvýšiť výmenu poznatkov a vzájomné obohacovanie v ich príslušných AKI. Poradcovia CFA budú podporovať PDF pri implementácii adaptačných a mitigačných opatrení navrhnutých v kontextualizovaných usmerneniach a budú hodnotiť a monitorovať ich environmentálnu výkonnosť vďaka harmonizovaným metodikám a nástrojom.

Technické a sociálne inovácie pokrývajúce širokú škálu tematických oblastí budú demonštrované širšej poľnohospodárskej komunite v rámci šiestich ročných demonštračných kampaní prostredníctvom organizovania 4500 demonštračných podujatí a podpory interaktívneho a partnerského vzdelávania. V 10 živých laboratóriách rozmiestnených po celej Európe sa budú spoluvytvárať nové a inovatívne riešenia CSF a budú sa vymieňať a rozširovať skúsenosti získané z inovácií s viacerými aktérmi.

Identifikuje sa súbor verejných a súkromných mechanizmov odmeňovania, ktoré sa navrhnú a predvedú aktérom AKIS, čím sa motivuje zavádzanie riešení CSF a zároveň sa zabezpečia udržateľné obchodné modely. Bude sa organizovať strategická a operatívna spolupráca s projektmi, hlavnými iniciatívami a tvorcami politík na európskej a vnútroštátnej úrovni s cieľom vymieňať si poznatky, organizovať koordinované činnosti a pripravovať politické dokumenty. Napokon, na urýchlenie širokého šírenia a prijímania výsledkov sa na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zavedie ambiciózna stratégia šírenia, využívania a komunikácie.