Pracovné balíky a výstupy

10 pracovných balíkov je tu na to, aby sa európske poľnohospodárstvo prispôsobilo zmene klímy a dosiahlo uhlíkovú neutralitu

Pracovné balíky

Výstupy

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Vedenie: Idele

Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie "etických požiadaviek" stanovených v tomto pracovnom balíku. V tomto pracovnom balíku sú stanovené "etické požiadavky", ktoré musí projekt spĺňať.
Vedenie: IDELE

Pracovný balík 9 zoskupuje činnosti, ktoré zabezpečia včasné a kvalitné dosiahnutie výsledkov projektu, splnenie jeho cieľov a dosiahnutie očakávaných vplyvov. Operačné ciele sú nasledovné: (1) finančné a administratívne riadenie projektu, (2) koordinácia a monitorovanie priebehu projektu a kvality výsledkov, (3) dynamické plánovanie a monitorovanie projektu, revízia pracovného plánu z hľadiska podpory očakávaných dopadov uvedených v pracovnom programe

Úlohy:

Úloha 9.1: Administratívne, logistické a finančné riadenie a pravidelné podávanie správ (M1-M84),vedenie: IDELE
Úloha 9.2: Činnosti projektu, monitorovanie vedeckého a technického pokroku a koordinácia vplyvu (M1-M84), vedenie: IDELE
Úloha 9.3: Dynamické plánovanie a monitorovanie (M1-M84), vedenie: Idele
Úloha 9.4. Plán správy údajov a interoperabilita údajov (M01-M84), vedenie: BIOS
Vedenie: BIOS

Hlavným cieľom je naplánovať a implementovať podrobnú stratégiu šírenia, komunikácie a využívania, aby sa urýchlilo zavádzanie adaptačných a zmierňujúcich opatrení na zmenu klímy (AMM) medzi odborníkmi z praxe a ich pochopenie v 27 klimaticky inteligentných AKIS EÚ a na úrovni EÚ. Pracovný balík 8 zahŕňa: 1) plánovanie; 2) implementáciu a 3) budovanie kapacít na šírenie výstupov projektu medzi partnermi a na národnej úrovni a úrovni EÚ. Výsledky projektu, nástroje a materiály - usmernenia, abstrakty z praxe EIP-AGRI, svedectvá a školenia budú uložené v online zásobníku znalostí.

Úlohy:

Úloha 8.1: Plán šírenia, využívania a komunikácie (DEC) (M1-M84), vedenie: BIOS
Úloha 8.2: Šírenie informácií a komunikačné aktivity na úrovni projektu (M3-M84), vedenie: BIOS
Úloha 8.3: Komunikácia a šírenie informácií na vnútroštátnej úrovni (M3-M84),vedenie: IFJ
Úloha 8.4: Online zásobník znalostí (M1-M84), vedenie: BIOS
Úloha 8.5: Záverečný súbor školiacich nástrojov Climate Farm Demo (M24-M84), vedenie: IDELE
Vedúci: Konzulai

Hlavným cieľom WP7 je prepojiť projekt s minulými, prebiehajúcimi a budúcimi projektmi EÚ, hlavnými iniciatívami a tvorcami politík (PIP). Špecifickými cieľmi WP7 sú: 1) vybudovanie siete projektov, hlavných iniciatív a tvorcov politík (PIP), výmena poznatkov a rozvoj synergií; 2) účasť a organizovanie koordinovaných podujatí a príprava politických dokumentov; 3) rozvoj úzkej spolupráce s dvoma sesterskými projektmi v oblasti demonštračných projektov zameraných na klimatické riešenia; 4) vypracovanie stratégie udržateľnosti siete.

Úlohy:

Úloha 7.1: Projekty, iniciatívy a politika (PIP) Strategický plán (M01-M12), olovo: Konzulai
Úloha 7.2: Formovanie väzieb PIP, príprava a hodnotenie DAP (M01-M84), vedenie: IFOAM
Príprava a účasť na aktivitách PIP (M25-M82), vedenie: CONS
Úloha 7.3: Príprava a účasť na aktivitách PIP (M25-M82), vedenie: CONS
Úloha 7.5: Stratégia pre sebestačnosť siete (M61-M84), vedenie: Konzulai
Vedenie: CKIC

Cieľom pracovného balíka 6 je (1) analyzovať a zvýšiť povedomie o mechanizmoch odmeňovania, ktoré sú k dispozícii na podporu implementácie AMP v poľnohospodárskych podnikoch, (2) podporiť budovanie kapacít na demonštráciu a využívanie týchto mechanizmov odmeňovania v projektovej sieti, (3) vypracovať odporúčania pre politiky EÚ a vnútroštátne politiky o tom, ako rozšíriť využívanie mechanizmov odmeňovania ako páky na transformáciu. Pracovný balík 6 bude analyzovať potreby poľnohospodárov, účastníkov hodnotového reťazca a poskytovateľov finančných prostriedkov s cieľom vypracovať nástroje na budovanie kapacít a politické odporúčania.

Úlohy:

Úloha 6.1: Plánovanie a koordinácia (M1-M84), vedenie: CKIC
Úloha 6.2: Mechanizmy odmeňovania: súčasný stav a usmernenia na implementáciu (M2-M36), vedenie: EI
Úloha 6.3: Posúdenie potrieb a problémov zainteresovaných strán (M2-M48), vedenie: I4CE
Úloha 6.4: Vývoj materiálov na budovanie kapacít a podpora demonštrácií a inovácií (M13-M84), vedenie: CKIC
Úloha 6.5: Vypracovanie politických odporúčaní z úrovne EÚ na miestnu úroveň (M24-M72), vedenie: ELO
Vedenie: Idele

Cieľom pracovného balíka 5 je (1) vypracovať harmonizovanú metodiku hodnotenia emisií uhlíka a životného prostredia, (2) vyvinúť proces monitorovania, podávania správ a overovania na meranie pokroku, (3) vytvoriť a zdieľať súpis a opis techník zmierňovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania sekvestrácie uhlíka, (4) dosiahnuť súpis a opis techník prispôsobovania sa zmene klímy. Pracovný balík 5 zhromaždí odborné poznatky EÚ a medzinárodné poznatky o otázkach zmeny klímy prispôsobené podmienkam poľnohospodárskych podnikov na vytvorenie spoločného rámca používaného v pilotných poľnohospodárskych podnikoch WP2 a počas demonštračnej činnosti (WP3).

Úlohy:

Úloha 5.1: Súpis/mapovanie existujúcich uhlíkových a klimatických metodík/nástrojov používaných v EÚ (M1-78), vedenie: AUA
Úloha 5.2: Vypracovanie spoločnej metodiky na hodnotenie klímy v poľnohospodárskych podnikoch (M1-M46), vedenie: WUR
Úloha 5.3: Vypracovať proces monitorovania, podávania správ a sledovania, ktorý kvantifikuje zníženie emisií skleníkových plynov (M6-M46), vedenie: IDELE
Úloha 5.4: Vytvoriť spoločné usmernenie o zmierňovaní emisií skleníkových plynov (M6-M84), vedenie: FIBL
Úloha 5.5: Vytvoriť spoločné usmernenie o adaptácii na zmenu klímy (M6-M84), vedenie: ARVALIS
Vedenie: WR

Ciele WP4 sú: (1) spoluvytvárať systémové riešenia Climate Smart v 10 živých laboratóriách (Living Labs - LL) s poľnohospodármi, (2) sprístupniť odborníkom z praxe princípy a nástroje používané v LL na príklade skúseností ľudí zapojených do ich používania a (3) vypracovať odporúčania pre budúce partnerstvá zapojené do inovácií a zavádzania CSF. Inteligentné riešenia v oblasti klímy by mohli byť rovnako technické ako sociálne inovácie. Desať partnerov bude vo svojej krajine prevádzkovať VV, pričom v každom z nich bude jedna osoba zodpovedná za uľahčenie VV a ďalšia osoba za monitorovanie.

Úlohy:

Úloha 4.1: Podpora živých laboratórií v rámci spoločenstva praxe (M1-M72), vedenie: WR WR
Úloha 4.2: Analýzy situácie a podmienok a zriadenie Living Labs (M6-M16), vedenie: ual
Úloha 4.3: Spustenie Living Labs (M13-M72), vedenie: WR
Úloha 4.4: Monitorovanie a hodnotenie Living Labs (M13-M74), vedenie: ILVO
Úloha 4.5: Integrované hodnotenie pre odporúčania na rozšírenie a budúce partnerstvá (M60-M84), vedenie: UAL
Vedenie: Teagasc

Tento pracovný program podporí realizáciu až 4 500 vysokokvalitných demonštračných podujatí v 27 partnerských krajinách, čo povedie k intenzívnejšiemu uplatňovaniu klimaticky inteligentných poľnohospodárskych prístupov zo strany poľnohospodárov EÚ. Pracovný balík 3 bude podporovať šesť ročných demonštračných kampaní, presadzovať prístup viacerých aktérov a pomáhať pri neustálom vzdelávaní účastníkov projektu pri realizácii demonštračných podujatí. Demonštračné aktivity budú dostupné pre všetkých poľnohospodárov a budú demonštrovať začlenené riešenia (na hostiteľskej farme), účinnosť implementácie riešenia, vedľajšie prínosy a nevýhody.

Úlohy:

Úloha 3.1: Príprava na demo udalosti klimatických fariem (M1-M12), vedenie: Teagasc
Úloha 3.2: Podpora a uľahčenie každoročných demonštračných kampaní klimatických fariem (M13-M84), vedenie: AAC
Úloha 3.3: Učenie sa z demonštračných činností klimatických fariem a ich neustále zlepšovanie (M13-M84),vedenie: WR
Úloha 3.4: Riadenie, koordinácia a monitorovanie demonštračných podujatí klimatických fariem (M13-M84), vedenie: BIOS
Úloha 3.5: Budovanie kapacít poľnohospodárov a poradcov pre demonštračné podujatia na klimatických farmách (M6 - M84), vedenie: EV ILVO
Vedenie: CRPA

Cieľom WP2 je uľahčiť prechod na poľnohospodárstvo, ktoré je šetrné ku klíme, v sieti 1 500 PDF v 27 krajinách. K udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov povedú tri hlavné činnosti: 1) vytvorenie, zavedenie do praxe a monitorovanie životaschopných a prispôsobených plánov adaptačných a zmierňujúcich opatrení (AMP); 2) hodnotenie a overovanie výsledkov na úrovni poľnohospodárskych podnikov, krajín a Európy; 3) budovanie kapacít poľnohospodárov a poradcov smerom k ekologickému prechodu.

Úlohy:

Úloha 2.1: Plánovanie aktivít (M6-M54), vedenie: CRPA
Úloha 2.2: Uvedenie do praxe (M6-M72) vedenie: Proagria
Úloha 2.3: Monitorovanie, hodnotenie výsledkov a validácia na úrovni farmy (M25-M80) vedenie:: ATB
Úloha 2.4: Konsolidácia výsledkov na európskej úrovni (M36-M84), vedenie: Idele
Úloha 2.5: Budovanie kapacít pre poradcov a poľnohospodárov (M18-M84), vedenie: Teagasc
Vedenie: EV ILVO

Hlavnými cieľmi pracovného balíka 1 sú zriadenie a riadenie siete demonštračných fariem a uľahčenie a zachytenie dynamických procesov výmeny poznatkov a budovania kapacít na podporu zmeny správania smerom ku klimaticky inteligentnému poľnohospodárstvu (CSF). Na základe cyklického plánovania, monitorovania a hodnotenia sa v rámci WP1 vypracujú zásady riadenia národnej a európskej siete a výmeny poznatkov o CSF. WP1 bude napokon pôsobiť aj ako interné školiace stredisko pre projekt s cieľom podporiť budovanie kapacít PDF, NC a CFA.

Úlohy:

Úloha 1.1: Rámec na umožnenie riadenia siete a výmeny poznatkov (M1-M9), vedenie: EV ILVO
Úloha 1.2: Konsolidácia, koordinácia a udržateľnosť siete PDF (M1-M84), vedenie: BIOS
Úloha 1.3: Riadenie výmeny znalostí na národnej úrovni (M6-M84), vedenie: SZE
Úloha 1.4: Riadenie výmeny znalostí na úrovni EÚ (M6-M84), vedenie: WU
Úloha 1.5: Školiace stredisko Climate FarmDemo pre PDF, NC a CFA (M12-M84), vedenie: CONSULAI
Úloha 1.6: Pochopenie procesov vytvárania sietí a výmeny znalostí (M12-M84), vedenie:EV ILVO