Κοινοπραξία έργου

Πάνω από 80 εταίροι από 27 χώρες με τον ίδιο στόχο να υιοθετήσουν τον τομέα της γεωργίας της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος