Πακέτα εργασίας και παραδοτέα

10 πακέτα εργασίας είναι εδώ για να τραβήξουν τον τομέα της γεωργίας της Ευρώπης προς την προσαρμογή του κλίματος και την ουδετερότητα του άνθρακα

Πακέτα εργασίας

Παραδοτέα

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Επικεφαλής: idele

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις "απαιτήσεις δεοντολογίας" που ορίζονται στην παρούσα δέσμη εργασίας. Η παρούσα δέσμη εργασίας καθορίζει τις "απαιτήσεις δεοντολογίας" που πρέπει να πληροί το έργο.
Επικεφαλής: idele

Το Πακέτο Εργασίας 9 ομαδοποιεί τις δραστηριότητες που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση των αποτελεσμάτων του έργου, την επίτευξη των στόχων του και την τροφοδότηση των αναμενόμενων επιπτώσεων. Οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (1) η οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου, (2) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προόδου του έργου και της ποιότητας των αποτελεσμάτων, (3) ο δυναμικός σχεδιασμός και η παρακολούθηση του έργου, η αναθεώρηση του προγράμματος εργασίας στην προοπτική της προώθησης των αναμενόμενων επιπτώσεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας

Εργασίες:

Εργασία 9.1: Διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική διαχείριση και περιοδική υποβολή εκθέσεων (M1-M84), Επικεφαλής: IDELE
Εργασία 9.2: Δραστηριότητες του έργου, παρακολούθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου και συντονισμός των επιπτώσεων (M1-M84), Επικεφαλής: IDELE
Εργασία 9.3: Δυναμικός σχεδιασμός και παρακολούθηση (M1-M84), Επικεφαλής: IDELE
Εργασία 9.4. Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και διαλειτουργικότητας δεδομένων (M01-M84), Επικεφαλής: BIOS
Επικεφαλής: BIOS

Ο κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας λεπτομερούς στρατηγικής διάδοσης, επικοινωνίας και αξιοποίησης για την επιτάχυνση της υιοθέτησης των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ("AMMs") μεταξύ των επαγγελματιών, καθώς και της κατανόησης στα 27 EU Climate Smart AKIS και σε επίπεδο ΕΕ. Το Πακέτο Εργασίας 8 ενσωματώνει: 1) το σχεδιασμό, 2) την υλοποίηση και 3) την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των εταίρων και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα του έργου, τα εργαλεία και το υλικό - κατευθυντήριες γραμμές, περιλήψεις πρακτικών EIP-AGRI, μαρτυρίες και εκπαιδεύσεις θα αποθηκευτούν σε μια διαδικτυακή δεξαμενή γνώσεων.

Εργασίες:

Εργασία 8.1: Διάδοση, αξιοποίηση και επικοινωνία (DEC) (M1-M84), Επικεφαλής: BIOS
Εργασία 8.2: Δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας σε επίπεδο έργου (M3-M84), Επικεφαλής: BIOS
Εργασία 8.3: Επικοινωνία και διάδοση σε εθνικό επίπεδο (M3-M84), Επικεφαλής: IFJ
Εργασία 8.4: Διαδικτυακή δεξαμενή γνώσεων (M1-M84), Επικεφαλής: BIOS
Εργασία 8.5: Climate Farm Demo τελική εργαλειοθήκη κατάρτισης (M24-M84), Επικεφαλής: IDELE
Eπικεφαλής: Consulai

Ο κύριος στόχος του Πακέτου Εργασίας 7 είναι να συνδέσει το έργο με προηγούμενα, τρέχοντα και μελλοντικά έργα της ΕΕ, εμβληματικές πρωτοβουλίες και φορείς χάραξης πολιτικής (PIPs). Οι ειδικοί στόχοι του Πακέτου Εργασίας 7 είναι: (1) Η δημιουργία ενός δικτύου έργων, εμβληματικών πρωτοβουλιών και φορέων χάραξης πολιτικής (PIPs), η ανταλλαγή γνώσεων και η ανάπτυξη συνεργειών- (2) η συμμετοχή και η οργάνωση συντονισμένων εκδηλώσεων και η παραγωγή ενημερωτικών δελτίων πολιτικής- (3) η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τα δύο συναφή έργα σχετικά με την climate smart demo- (4) η ανάπτυξη μιας στρατηγικής βιωσιμότητας για το δίκτυο.

Εργασίες:

Εργασία 7.1: Στρατηγικό σχέδιο έργων, πρωτοβουλιών και πολιτικής (PIP) (M01-M12), Επικεφαλής: Consulai
Εργασία 7.2: Διαμόρφωση των συνδέσμων PIPS, προετοιμασία και αξιολόγηση των DAP (M01-M84), Επικεφαλής: IFOAM
Εργασία 7.3: Προετοιμασία και συμμετοχή σε δραστηριότητες PIPS (M25-M82), Επικεφαλής: CONS
Εργασία 7.4: Συνεργασία με "αδελφικά" Climate Smart demo έργα (M12-M84), Επικεφαλής: IDELE
Εργασία 7.5: Στρατηγική για την αυτοβιωσιμότητα του δικτύου (M61-M84), Επικεφαλής: CONSULAI
Επικεφαλής: CKIC

Οι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 6 είναι (1) η ανάλυση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους μηχανισμούς ανταμοιβής που είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη της εφαρμογής των AMPs στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, (2) η υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων για την επίδειξη και τη χρήση αυτών των μηχανισμών ανταμοιβής στο δίκτυο του έργου, (3) η ανάπτυξη συστάσεων για τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο κλιμάκωσης της χρήσης των μηχανισμών ανταμοιβής ως μοχλών μετασχηματισμού. Το Πακέτο Εργασίας 6 θα αναλύσει τις ανάγκες των γεωργών, των φορέων της αλυσίδας αξίας και των χρηματοδοτών για την ανάπτυξη εργαλείων ανάπτυξης ικανοτήτων και συστάσεων πολιτικής.

Εργασίες:

Εργασία 6.1: Σχεδιασμός και συντονισμός (M1-M84), Επικεφαλής: CKIC
Εργασία 6.2: Μηχανισμοί ανταμοιβής: κατάσταση της τεχνολογίας και καθοδήγηση για την εφαρμογή (M2-M36), Επικεφαλής: EI
Εργασία 6.3: Αξιολόγηση των αναγκών και των προκλήσεων των ενδιαφερομένων μερών (M2-M48), Επικεφαλής: I4CE
Εργασία 6.4: Ανάπτυξη υλικού για την ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη επίδειξης και καινοτομίας (M13-M84), Επικεφαλής: CKIC
Εργασία 6.5: Ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής από το επίπεδο της ΕΕ στο τοπικό επίπεδο (M24-M72), Επικεφαλής: ELO
Επικεφαλής: idele

Οι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 5 είναι: (1) η εκπόνηση μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης του ισοζυγίου άνθρακα και του περιβάλλοντος, (2) η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης για τη μέτρηση της προόδου, (3) η δημιουργία και η κοινή χρήση ενός αποθετηρίου με τις περιγραφές των τεχνικών μετριασμού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα, (4) η επίτευξη ενός αποθετηρίου και μιας περιγραφής των τεχνικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το Πακέτο Εργασίας 5 θα συγκεντρώσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας σε θέματα κλιματικής αλλαγής προσαρμοσμένα στα πλαίσια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την οικοδόμηση ενός κοινού πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί στα πιλοτικά αγροκτήματα του Πακέτου Εργασίας 2 και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας επίδειξης (Πακέτο Εργασίας 3).

Εργασίες:

Εργασία 5.1: Καταγραφή/χαρτογράφηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών/εργαλείων άνθρακα και κλίματος που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ (M1-78), Επικεφαλής: AUA
Εργασία 5.2: Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή κλιματικών αξιολογήσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (M1-M46), Επικεφαλής: WUR
Εργασία 5.3: Εκπόνηση διαδικασίας παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης με ποσοτικοποίηση των μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου Επικεφαλής: idele
Εργασία 5.4: Δημιουργία κοινής κατευθυντήριας γραμμής για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (M6-M84), Επικεφαλής: FIBL
Εργασία 5.5: Δημιουργία κοινής κατευθυντήριας γραμμής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (M6-M84), Επικεφαλής: ARVALIS
Επικεφαλής: WR

Οι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 4 είναι (1) η συνδημιουργία συστημικών κλιματικά έξυπνων λύσεων σε 10 ζωντανά εργαστήρια (LL) με τους αγρότες, (2) να διατεθούν στους επαγγελματίες οι αρχές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τα ζωντανά εργαστήρια και να παραδειγματιστούν μέσα από τα διδάγματα των ανθρώπων που συμμετείχαν στη χρήση τους και (3) να αναπτυχθούν συστάσεις για μελλοντικές συνεργασίες που ασχολούνται με την καινοτομία και την υιοθέτηση του CSF. Οι κλιματικά έξυπνες λύσεις θα μπορούσαν να είναι τόσο τεχνικές όσο και κοινωνικές καινοτομίες. Δέκα εταίροι θα διευθύνουν ένα ζωντανό εργαστήριο στη χώρα τους με ένα άτομο υπεύθυνο σε κάθε ένα για τη διευκόλυνση του ζωντανού εργαστηρίου και ένα άλλο άτομο για την παρακολούθηση.

Eργασίες:

Εργασία 4.1: Υποστήριξη των ζωντανών εργαστηρίων σε μια κοινότητα πρακτικής (M1-M72), Επικεφαλής: WR
Εργασία 4.2: Αναλύσεις της κατάστασης και των συνθηκών και δημιουργία των ζωντανών εργαστηρίων (M6-M16), Επικεφαλής: UAL
Εργασία 4.3: Εκτέλεση των ζωντανών εργαστηρίων (M13-M72), Επικεφαλής: WR
Εργασία 4.4: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ζωντανών εργαστηρίων (M13-M74), Επικεφαλής: ILVO
Εργασία 4.5: Ολοκληρωμένη αξιολόγηση για συστάσεις για κλιμάκωση και μελλοντικές συνεργασίες (M60-M84), Επικεφαλής: UAL
Επικεφαλής: TEAGASC

Αυτό το Πακέτο Εργασίας θα στηρίξει την διεξαγωγή έως και 4.500 demo events σε όλες τις 27 χώρες εταίρους, με αποτέλεσμα την αύξηση της εφαρμογής προσεγγίσεων κλιματικά έξυπνης γεωργίας από τους αγρότες της ΕΕ. Το Πακέτο Εργασίας 3 θα υποστηρίξει έξι ετήσιες demo campaigns, θα προωθήσει μια πολυπαραγοντική προσέγγιση και θα βοηθήσει τη συνεχή μάθηση των φορέων του έργου κατά την υλοποίηση demo events. Οι δραστηριότητες επίδειξης θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους γεωργούς και θα επιδεικνύουν τις λύσεις που ενσωματώνονται (στο αγρόκτημα υποδοχής), την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της λύσης, τα συν-οφέλη και τα μειονεκτήματα.

Εργασίες:

Εργασία 3.1: Προετοιμασία για τα climate Farm demo events του αγροκτήματος (M1-M12), Επικεφαλής: TEAGASC
Εργασία 3.2: Υποστήριξη και διευκόλυνση ετήσιων εκστρατιών Climate Farm Demo (M13-M84), Επικεφαλής: AAC
Εργασία 3.3: Μάθηση από και συνεχής βελτίωση των δραστηριοτήτων Climate Farm Demo (M13-M84), Επικεφαλής: WR
Εργασία 3.4: Διαχείριση, συντονισμός και παρακολούθηση Climate Farm Demo events (M13-M84), Επικεφαλής: BIOS
Εργασία 3.5: Ανάπτυξη της ικανότητας των γεωργών και των συμβούλων για Climate Farm Demo Events (M6 - M84), Επικεφαλής: EV ILVO
Επικεφαλής: CRPA

Το Πακέτο Εργασίας 2 έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση σε μια κλιματικά έξυπνη γεωργία σε ένα δίκτυο 1.500 PDFs σε 27 χώρες. Τρεις κύριες δράσεις θα οδηγήσουν στη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 1) δημιουργία, εφαρμογή στην πράξη και παρακολούθηση βιώσιμων και διαμορφωμένων σχεδίων μέτρων προσαρμογής και μετριασμού (AMPs), 2) αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, 3) ανάπτυξη της ικανότητας των γεωργών και των συμβούλων προς την οικολογική μετάβαση.

Εργασίες:

Εργασία 2.1: Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων (M6-M54) Επικεφαλής: CRPA
Εργασία 2.2: Υλοποίηση στην πράξη (M6-M72) Επικεφαλής: ProAgria
Εργασία 2.3: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικύρωση αποτελεσμάτων σε επίπεδο εκμετάλλευσης (M25-M80) Επικεφαλής: ATB
Εργασία 2.4: Ενοποίηση αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (M36-M84), Επικεφαλής: IDELE
Εργασία 2.5: Ανάπτυξη ικανοτήτων για συμβούλους και αγρότες (M18-M84), Επικεφαλής: TEAGASC
Επικεφαλής: EV ILVO

Οι κύριοι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 1 είναι η δημιουργία και η διαχείριση του δικτύου αγροκτημάτων επίδειξης (PDF), καθώς και η διευκόλυνση δυναμικών διαδικασιών ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων για την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς προς την κατεύθυνση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας (CSF). Ακολουθώντας μια κυκλική προσέγγιση σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, το Πακέτο Εργασίας 1 θα καταρτίσει αρχές για τη διαχείριση του εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την CSF. Τέλος, το Πακέτο Εργασίας 1 θα λειτουργήσει επίσης ως το εσωτερικό κέντρο κατάρτισης για το έργο, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων των PDF, των NC και των CFA.

Εργασίες:

Εργασία 1.1: Πλαίσιο για την ενεργοποίηση διαχείρισης δικτύων και ανταλλαγής γνώσεων (M1-M9), Επικεφαλής: EV ILVO
Εργασία 1.2: Ενοποίηση, συντονισμός και βιωσιμότητα του δικτύου PDF (M1-M84), Επικεφαλής: BIOS
Εργασία 1.3: Διαχείριση ανταλλαγής γνώσεων σε εθνικό επίπεδο (M6-M84), Επικεφαλής: SZE
Εργασία 1.4: Διαχείριση ανταλλαγής γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (M6-M84), Επικεφαλής: WU
Εργασία 1.5: Εκπαιδευτικό κέντρο Climate FarmDemo για PDFs, NCs & CFAs (M12-M84), Επικεφαλής: CONSULAI
Εργασία 1.6: Κατανόηση διαδικασιών δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων (M12-M84), Επικεφαλής: EV ILVO