Konzorcij projekta

Več kot 80 partnerjev iz 27 držav z istim ciljem prilagoditi kmetijski sektor EU podnebnim spremembam