Тематични области

12-те тематични области за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата обхващат всички важни аспекти на изменението на климата в земеделието