За проекта

Европейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Проект Climate Farm Demo е уникална общоевропейска мрежа от пилотни демонстрационни фермери (PDFs), обхващаща 28 държави и всички педоклиматични области. Цялостната му цел е да ускори приемането на практики и решения за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата от земеделските стопани и всички останали участници в Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) с оглед адаптиране на земеделските производствени системи към изменението на климата и за постигане на въглероден неутрален селскостопански сектор на ЕС до 2050 г., като по този начин се изпълнят целите на климатичната стратегия на ЕС.

Пълно име на проекта

EВРОПЕЙСКА МРЕЖА ОТ ПИЛОТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРИЛАГАЩИ И ДЕМОНСТРИРАЩИ ИНТЕЛИГЕНТИ РЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЗА ЗА КЛИМАТА ЗА ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНА ЕВРОПА

Номер на проекта

101060212

Участващи партньори

81

Начална дата

01 October 2022

Продължителност на проекта

84 месеци

Крайна дата

30 септември 2029 г.

Работни пакети

9

Основни резултати

53

Включени държави

28

Основни етапи в изпълнението на проекта

79

Координатор

Institut de l'elevage (IDELE)

Управление на проекта

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Финансиращ орган

European Research Executive Agency

Програма за финансиране

Horizon Europe

За да постигне тази цел, проектът прилага подхода с множество участници, като свързва 1500 пилотни демонстрационни фермери и техните съветници по климатичните въпроси на европейско и национално ниво, за да увеличи обмена на знания и да засили взаимното обогатяване на знанията в съответните Системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS). Съветниците по климатичните въпроси ще подкрепят пилотните демонстрационни фермери при прилагането на мерки за адаптиране и смекчаване последиците от изменението на климата, предложени на база съобразени с контекста насоки и ще оцени и следи тяхното екологично представяне благодарение на хармонизирани методологии и инструменти.

Техническите и социалните иновации, обхващащи широк спектър от тематични области, ще бъдат демонстрирани пред по-широката селскостопанска общност в шест годишни демонстрационни кампании, като ще се организират 4500 демонстрационни събития и ще се подкрепи интерактивното и взаимно обучение. Нови и иновативни решения свързани с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата ще бъдат създадени в 10 приложни (живи) лаборатории разположени в цяла Европа, и уроците, извлечени от иновациите получени на база на подхода с множество участници, ще бъдат споделени в т.ч. с цел увеличаване на мащаба на ползването им

Набор от публични и частни механизми за стимулиране и възнаграждение ще бъде идентифицирани, предложени и демонстрирани пред участниците в AKIS, като по този начин ще се стимулира прилагането на решения за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата, като същевременно се осигурят и устойчиви бизнес модели. Стратегическото и оперативното сътрудничество ще бъде организирано с проекти, водещи инициативи и лицата формиращи политиката в тази област, за да се споделят знания, да се организират съвместни действия и да се създадат кратки политически резюмета в тази област. И накрая, за да се ускори широкото разпространение и възприемане на резултатите по проекта ще бъде разгърната на национално и европейско ниво амбициозна стратегия за разпространение, използване, прилагане и комуникация.