Работни пакети и основни резултати

10 работни пакета (РП) са тук, за да подпомогнат земеделието в Европа към адаптацията на климата и постигане на въглероден неутрален селскостопански сектор

Работни пакети

Основни резултати

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Водещ партньор: IDELE

Целта е да се гарантира спазването на „етичните изисквания“, посочени в този работен пакет. Този работен пакет определя „етичните изисквания“, с които проектът трябва да се съобрази.
Водещ партньор: IDELE

РП 9 групира дейностите, които ще осигурят навременно и качествено постигане на резултатите и целите по проекта и ще засилят очакваните въздействия. Оперативните цели на РП са следните: (1) финансовото и административното управление на проекта; (2) координация и мониторинга на напредъка по проекта и качеството на резултатите; (3) динамично планиране и мониторинг на проекта, регулярно преразглеждане на работния план по проекта с цел насърчаване на очакваните въздействия, посочени в работната програма

Задачи:

Задача 9.1: Административно, логистично и финансово управление на проекта и периодично отчитане (M1-M84), Водещ партньор: IDELE
Задача 9.2: Управление на дейностите по проекта, мониторинг на научния и технически напредък по проекта и координация на очакваните въздействия (M1-M84), Водещ партньор: IDELE
Задача 9.3: Динамично планиране и мониторинг (M1-M84), Водещ партньор:IDELE
Задача 9.4. Изготвяне и изпълнение на план за управление на данните и за оперативната съвместимост на данните (M01-M84), Водещ партньор: BIOS
Водещ партньор: BIOS

Основната цел е да се планира и приложи подробна стратегия за разпространение, използване, прилагане и комуникация, за да се ускори прилагането на мерките за адаптиране и смекчаване на изменението на климата сред работещите в тази област и разбирането в AKIS на 27 -те страни членки и на ниво ЕС зa прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата. РП 8 включва: 1) планиране; 2) изпълнение; 3) изграждане на капацитет за разпространение на резултатите от проекта сред партньори и на национално ниво и на ниво ЕС. Резултатите от проекта, разработените и идентифицирани по проекта инструменти и материали в т.ч. насоки, практически резюмета по Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ), отзиви и мнения, както и обучения ще се съхраняват в онлайн резервоар за знания.

Задачи:

Задача 8.1: Изготвяне и актуализиране на План за разпространение, използване, прилагане и комуникация на резултатите по проекта (M1-M84), Водещ партньор: BIOS
Задача 8.2: Разпространение на резултатите и комуникационни дейности на ниво проект (M3-M84), Водещ партньор: BIOS
Задача 8.3: Разпространение на резултатите и комуникационни дейности на национално ниво (M3-M84), Водещ партньор: IFJ
Задача 8.4: Конструиране на онлайн резервоар за знания (M1-M84), лидер: BIOS
Задача 8.5: Разработване на комплект от инструменти за обучение свързано с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата (M24-M84), Водещ партньор: Idele
Водещ партньор: CONSULAI

Основната цел на РП7 е да свърже проекта с минали, текущи и бъдещи проекти на ЕС, водещи инициативи и лица формиращи политиката в областта на климата. Специфичните цели на РП7 са: (1) да изгради мрежа от проекти, водещи инициативи и лица формиращи политиката в областта на климата за споделяне на знания и развитие на синергиите между тях; (2) да участва и организира съвместни действия и да създаде кратки политически резюмета в тази област; (3) да създаде тясно сътрудничество с двата „сестрински“ демонстрационни проекти свързани с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата; (4) Разработване на стратегия за устойчивост за мрежата.

Задачи:

Задача 7.1: Разработване на Стратегически план за взаимодействие и сътрудничество с други проекти, инициативи и политики в областта на климата (M01-M12), Водещ партньор: CONSULAI
Задача 7.2: Оформяне и установяване на връзките с други проекти, инициативи и политики в областта на климата подготовка и оценка на разработваните ежегодни динамични планове за действие по този въпрос (M01-M84), Водещ партньор: IFOAM
Задача 7.3: Подготовка и участие в дейностите по взаимодействие и сътрудничество с други проекти, инициативи и политики в областта на климата (M25-M82), Водещ партньор: CONS
Задача 7.4: Сътрудничество със „сестрински“ демонстрационни проекти свързани с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата (M12-M84), лидер: IDELE
Задача 7.5: Разработване и изпълнение на Стратегия за самоустойчивост на мрежата (M61-M84), Водещ партньор: CONSULAI
Водещ партньор: CKIC

The objectives of WP6 are to (1) analyse and raise awareness of rewarding mechanisms available to support the implementation of AMPs in farms, (2) to support capacity building for demonstration and use of these rewarding mechanisms in the project network, (3) to develop recommendatiЦелите на РП 6 са: (1) анализиране и повишаване информираността за механизмите за стимулиране и възнаграждение в областта на климата, налични за подпомагане на прилагането във фермите на плановете за преодоляване на изменението на климата и приспособяването към него; (2) подпомагане на изграждането на капацитет за демонстриране на тези механизми и за използването им в мрежата на проекта, (3) разработване на препоръки на национално ниво и ниво ЕС за това как да се увеличи мащаба на използването на механизмите за стимулиране и възнаграждение в областта на климата като лостове за трансформация. РП 6 ще анализира нуждите на фермерите, участниците във веригата на добавената стойност и финансиращите организации и институции да разработват инструменти за изграждане на капацитет и препоръки за формиране на политика.

Задачи:

Задача 6.1: Планиране и координация (M1-M84), Водещ партньор: CKIC
Задача 6.2: Механизми стимулиране и възнаграждение в областта на климата: текущо състояние и насоки за прилагане (M2-M36), Водещ партньор: EI
Задача 6.3: Оценка на нуждите и предизвикателствата пред заинтересованите страни (M2-M48), Водещ партньор: I4CE
Задача 6.4: Разработване на материали за изграждане на капацитет и подкрепа за демонстрации и иновации (M13-M84), Водещ партньор: CKIC
Задача 6.5: Разработване на препоръки за политики от ниво ЕС до местно ниво (M24-M72), Водещ партньор: ELO
Водещ партньор: IDELE

Целите на РП5 са да (1) разработват хармонизиран методология за оценка на въглеродните и околната среда; (2) разработване на процеса по наблюдение, отчитане и проверка на напредъка по изпълнение на мерките; (3) разработване и споделяне на инструментариум и описание на техники за намаленията на емисиите от парникови газове и увеличаване на секвестирането на въглерод, (4) разработване на инструментариум и описание на техники за адаптиране към изменението на климата. РП 5 ще събере международна и от ЕС експертиза по въпросите на изменението на климата, адаптирана към контекста на фермите с цел изграждане на обща рамка за използвана в пилотните ферми по РП2 и по време на демонстрационните събития по РП3.

Задачи:

Задача 5.1: Инвентаризация / картографиране на съществуващите методологии / инструменти за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него и за секвестиране на въглерод, използвани в ЕС (M1-78), Водещ партньор: AUA
Задача 5.2:Разработване на обща методология за извършване на климатични оценки във ферми (M1-M46), Водещ партньор: WUR
Задача 5.3: Разработване на инструментариум за оценка и мониторинг на намаленията на емисиите от парникови газове (M6-M46), Водещ партньор: IDELE
Задача 5.4: Разработване на общо ръководство за намаляване на емисиите от парникови газове (M6-M84), Водещ партньор: FIBL
Задача 5.5: Разработване на общо ръководство за адаптиране към изменението на климата (M6-M84), Водещ партньор: ARVALIS
Водещ партньор: WR

Целите на РП 4 са: (1) да създават съвместно с фермери в 10 приложни (живи) лаборатории нови решения свързани с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата; (2), да направят достъпни за работещите в тази област принципите и инструментите, използвани в приложните (живите) лаборатории на база на даване на примери от уроците, научени от хората, които ги използват (3) изготвяне на препоръки за бъдещи партньорства, ангажирани с иновации и прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата. Решенията свързани с прилагането на интелигентно земеделие от полза за климата могат да бъдат както технически, така и социални иновации. Десет партньори по проекта ще управляват приложни (живи) лаборатории в техните страни с по един човек, отговорен за улесняване на дейността им и по един човек отговорен за мониторинга.

Задачи:

Задача 4.1: Подкрепа за превръщане на приложните (живите) лаборатории в професионални общности на практици (Общности за обмяна и генериране на професионални знания между експерти с практически опит (communities of practice)) (M1-M72), Водещ партньор: WR
Задача 4.2: Анализ на ситуацията и условията и създаване на приложните (живите) лаборатории (M6-M16), Водещ партньор: UAL
Задача 4.3: Изпълнение на дейности в приложните (живите) лаборатории (M13-M72), Водещ партньор: WR
Задача 4.4: Мониторинг и оценка на приложните (живите) лаборатории (M13-M74), Водещ партньор: ILVO
Задача 4.5: Интегрирана оценка на резултатите от дейността на приложните (живите) лаборатории за изготвяне на препоръки за увеличаване на мащаба на подобни инициативи и бъдещи партньорства (M60-M84), Водещ партньор: UAL
Водещ партньор: TEAGASC

Този РП ще подкрепи организирането на до 4 500 висококачествени демонстрационни събития в 27-те страни партньори по проекта, което ще доведе до засилено прилагане на подходите на интелигентното земеделие на климата от земеделските стопани от ЕС. РП 3 ще подкрепи провеждането на шест ежегодни демонстрационни кампании, ще насърчи подхода с множество участници и ще подпомогне продължаващото обучение от участници в проекта при провеждането на демонстрации. Демонстрационните събития ще бъдат достъпни за всички фермери и на тях ще се демонстрират приложените решения във фермата домакин на събитието, ефикасността на прилагането на решението, ползите и недостатъците.

Задачи:

Задача 3.1: Подготовка за провеждане в земеделските стопанства на демонстрационни събития свързани с климатичните промени (M1-M12), Водещ партньор: TEAGASC
Задача 3.2: Подкрепа и улесняване на провеждането в земеделски стопанства на ежегодни демонстрационни кампании свързани с климатичните промени (M13-M84), Водещ партньора: AAC
Задача 3.3: Извличане на поуки и непрекъснато подобряване на провежданите в земеделските стопанства демонстрационни събития свързани с климатичните промени (M13-M84), Водещ партньор: WR
Задача 3.4: Управление, координиране и мониторинг на провежданите в земеделските стопанства демонстрационни събития свързани с климатичните промени (M13-M84), Водещ партньора: BIOS
Задача 3.5: Изграждане на капацитет на фермери и съветници за провеждане в земеделските стопанства на демонстрационните събития свързани с климатичните промени (M6 - M84), Водещ партньор: EV ILVO
Водещ партньор: CRPA

РП 2 има за цел да улесни прехода към интелигентното (прецизно) земеделие от полза за климата в мрежа от 1500 пилотни демонстрационни ферми (PDFs) в 27 страни. Три основни действия ще доведат до устойчивост на фермите: 1) Разработване, прилагане на практика и мониторинг на жизнеспособни и съобразени с конкретната ситуация планове за преодоляване на изменението на климата и приспособяването към него; 2) оценка и валидиране на резултатите на ниво ферма, държави и на европейско ниво; 3) Изграждане на капацитет на земеделски производител и съветник към екологичния преход.

Задачи:

Задача 2.1: Планиране на дейностите (M6-M54), Водещ партньор: CRPA
Задача 2.2: Прилагане на практика (M6-M72) Водещ партньор: ProAgria
Задача 2.3: Мониторинг, оценка на резултатите и валидиране на ниво ферма (M25-M80) Водещ партньор: ATB
Задача 2.4: Консолидиране на резултатите на европейско ниво (M36-M84), Водещ партньор: Idele
Задача 2.5: Изграждане на капацитет на съветниците по въпросите за климата и демонстрационните пилотни фермери (M18-M84), Водещ партньор: TEAGASC
Водещ партньор: EV ILVO

Основните цели на РП 1 са създаването и управлението на мрежата от демонстрационни ферми и улесняване и улавяне на динамични процеси за обмен на знания и изграждане на капацитет в подкрепа на промяната в отношението към интелигентното (прецизно) земеделие от полза за климата. Следвайки подход на циклично планиране, мониторинг и оценка РП 1 ще изготви принципи за управление на мрежата на национално и европейско ниво и за обмен на знания за интелигентното (прецизно) земеделие от полза за климата. И накрая, РП 1 ще действа и като вътрешен център за обучение на проекта, за да подпомогне изграждането на капацитет на пилотните демонстрационни ферми, националните координатори на мрежата и съветниците по въпросите на климата

Задачи:

Задача 1.1: Рамка даваща възможност за управление на мрежата и обмен на знания (M1-M9), Водещ партньор: EV ILVO
Задача 1.2: Консолидация, координация и устойчивост на мрежата от демонстрационни пилотни фермери (M1-M84), Водещ партньор: BIOS
Задача 1.3: Управление на обмена на знания на национално ниво (M6-M84), Водещ партньор: SZE
Задача 1.4: Управление на обмена на знания на ниво ЕС (M6-M84), Водещ партньор: WU
Задача 1.5: Създаване и функциониране на Център за обучение в областта на интелигентното земеделие от полза за климата на Националните координатори, демонстрационните пилотни фермери и съветници по въпросите за климата (M12-M84), Lead: CONSULAI
Задача 1.6: Разбиране на процесите на работа в мрежа и обмен на знания (M12-M84), Водещ партньор: EV ILVO