Par projektu

Eiropas mēroga izmēģinājumsaimniecību tīkls, kas īsteno un demonstrē klimatviedus risinājumus oglekļa neitrālai Eiropai.

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

101060212

01 October 2022 – 30 September 2029

84 months

Institut de l’elevage (IDELE)

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

European Research Executive Agency

Horizon Europe

Climate Farm Demo ir unikāls Eiropas mēroga izmēģinājuma demonstrējumu saimniecību (PDF) tīkls, kas aptver 28 valstis un visus pedoklimatiskos apgabalus. Tā vispārējais mērķis ir paātrināt klimatviedas lauksaimniecības (CSF) prakses un risinājumu ieviešanu, iesaistot visus Lauksaimniecisko Zināšanu un Inovāciju Sistēmas (AKIS) dalībniekus, lai pielāgotu lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas klimata pārmaiņām un līdz 2050. gadam panāktu oglekļa neitrālu lauksaimniecību, tādējādi sasniedzot ES Klimata stratēģijas mērķus.

Pilns projekta nosaukums

EIROPAS MĒROGA IZMĒĢINĀJUMA SAIMNIECĪBU TĪKLS, KAS ĪSTENO UN DEMONSTRĒ KLIMATAVIEDUS RISINĀJUMUS OGLEKĻA NEITRĀLAI EIROPAI.

Projekta numurs

101060212

Iesaistītie partneri

81

Sākuma datums

01 October 2022

Projekta ilgums

84 mēneši

Beigu datums

2029. gada 30. septembris

Darba paketes

9

Sasniedzamie rezultāti

53

Iesaistītās valstis

28

Pagrieziena punkti

79

Koordinators

Institut de l'elevage (IDELE)

Projekta vadība

Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)

Piešķīrējiestāde

European Research Executive Agency

Finansēšanas programma

Horizon Europe

Lai sasniegtu šo mērķi, projektā tiek izmantota daudznozaru pieeja, savienojot 1500 izmēģinājuma demonstrējumu saimniecības un to klimatviedas saimniekošanas konsultantus (CFA) Eiropas un valsts līmenī, lai veicinātu savstarpēju zināšanu apmaiņu un papildināšanu attiecīgajās AKIS. Konsultanti konsultēs lauksaimniekus, īstenojot emisiju piesaistes un mazināšanas pasākumus, kas ieteikti atbilstoši vadlīnijām, kā arī novērtēs un uzraudzīs emisiju rādītājus, izmantojot saskaņotas metodoloģijas un rīkus.

ehniskās un sociālās inovācijas, kas aptver plašu tematisko jomu klāstu, tiks demonstrētas plašākai lauksaimnieku sabiedrībai sešās ikgadējās demonstrējumu kampaņās, organizējot 4500 demonstrējumu pasākumus un atbalstot interaktīvu un savstarpēju mācīšanos. Jaunus un inovatīvus CSF risinājumus kopīgi radīs 10 ""dzīvās laboratorijas"", kas atrodas visā Eiropā, un dalīsies ar pieredzi, kas gūta no daudzu iesaistīto pušu inovācijām

Tiks apzināti, ierosināti un demonstrēti AKIS dalībniekiem publisko un privāto atlīdzības mehānismu kopumi, tādējādi stimulējot klimatviedas saimniekošanas (CSF) risinājumu ieviešanu, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Tiks organizēta stratēģiskā un operatīvā sadarbība ar projektiem, pamatiniciatīvām un politikas veidotājiem Eiropas un valstu līmenī, lai dalītos ar zināšanām, organizētu saskaņotas darbības un izstrādātu politikas kopsavilkumus.Visbeidzot, lai paātrinātu rezultātu plašu izplatīšanu un pārņemšanu, tiks īstenota vērienīga izplatīšanas, koordinēšanas un politikas izstrādes sadarbība ES un valstu līmenī.