Darba paketes & sasniedzamie rezultāti

10 darba pasākumu kopumi ir izstrādāti, lai virzītu Eiropas lauksaimniecības nozari uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un oglekļa neitralitāti.

Darba paketes

Nodevumi

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Vadošais: IDELE

Mērķis ir nodrošināt šajā darba paketē noteikto “ētikas prasību” atbilstību. Šī darba pakete nosaka “ētikas prasības”, kas projektam jāievēro.
Vadošais: IDELE

WP9 grupē darbības, kas nodrošinās savlaicīgu un kvalitatīvu projekta rezultātu sasniegšanu, mērķu izpildi un gaidāmās ietekmes īstenošanu. Darbības mērķi ir šādi: (1) projekta finanšu un administratīvā vadība, (2) projekta progresa un rezultātu kvalitātes koordinācija un uzraudzība, (3) dinamiska projekta plānošana un uzraudzība, darba plāna pārskatīšana perspektīvā, lai veicinātu darba programmā uzskaitīto gaidāmo ietekmi.

Uzdevumi:

9.1. uzdevums: Administratīvā, loģistiskā, finanšu vadība un periodisko pārskatu sagatavošana (M1-M84), vadošais: IDELE
9.2. uzdevums: Projekta aktivitātes, zinātniskā un tehniskā progresa uzraudzība un ietekmes koordinācija (M1-M84), vadošais: IDELE
9.3. uzdevums: Dinamikas plānošana un uzraudzība (M1-M84), vadošais: IDELE
9.4. uzdevums. Datu pārvaldības plāns un datu savietojamība (M01-M84), vadošais: BIOS
Vadošais: BIOS

Galvenais mērķis ir plānot un ieviest detalizētu izplatīšanas, komunikācijas un ekspluatācijas stratēģiju, lai paātrinātu klimata pārmaiņu pielāgošanas un mazināšanas pasākumu (AMM) uzņemšanu praktiķu vidū un izpratni 27 ES klimata viedajos Akis un ES līmenī. WP8 ietver: 1) plānošanu; 2) īstenošanu un 3) spēju veidošanu, lai izplatītu projekta rezultātus partneru vidū, kā arī valsts un ES līmenī. Projekta rezultāti, rīki un materiāli - vadlīnijas, EIP-AGRI prakses kopsavilkumi, atsauksmes un apmācības - tiks glabāti tiešsaistes zināšanu krātuvē.

Uzdevumi:

8.1. uzdevums: izplatīšanas, izmantošanas un komunikācijas plāns (DEC) (M1-M84), Vadošais: BIOS
8.2. uzdevums: Informācijas izplatīšanas un komunikācijas aktivitātes projekta līmenī (M3-M84), vadošais: BIOS
8.3. uzdevums: Komunikācija un informācijas izplatīšana valsts līmenī (M3-M84), vadošais: IFJ
8.4. uzdevums: Tiešsaistes zināšanu krātuve (M1-M84), Vadošais: BIOS
8.5. uzdevums: Climate Farm Demo mācību rīku kopums (M24-M84), vadošais: IDELE
Vadošais: CONSULAI

WP7 galvenais mērķis ir saistīt projektu ar pagātnes, notiekošajiem un turpmākajiem ES projektiem, vadošajiem iniciatīvām un politikas veidotājiem (PIP). WP7 īpašie mērķi ir šādi: 1) izveidot projektu, pamatiniciatīvu un politikas veidotāju (PIP) tīklu, apmainīties ar zināšanām un attīstīt sinerģiju; 2) piedalīties un organizēt saskaņotus pasākumus un sagatavot politikas kopsavilkumus; 3) izveidot ciešu sadarbību ar abiem radniecīgajiem projektiem par klimata ziņā viediem demo projektiem; 4) izstrādāt tīkla ilgtspējības stratēģiju.

Uzdevumi:

7.1. uzdevums: Projekti, iniciatīvas un politika (PIP) Stratēģiskais plāns (M01-M12), Vadošais: CONSULAI
7.2. uzdevums: PIP saites veidošana, DAP sagatavošana un novērtēšana (M01-M84), vadošais: IFOAM
7.3. uzdevums: PIP aktivitāšu sagatavošana un dalība (M25-M82), Vadošais: CONS
7.4. Uzdevums: Sadarbība ar “māsas” klimata viedo demonstrāciju projektiem (M12-M84), Līderis: Idele
7.5. Uzdevums: Stratēģija tīkla ilgtspējas nodrošināšanai (M61-M84), Vadošais: CONSULAI
Vadošais: CKIC

WP6 mērķi ir (1) analizēt un palielināt informētību par atlīdzības mehānismiem, kas pieejami, lai atbalstītu AMP ieviešanu saimniecībās, (2) atbalstīt spēju veidošanu šo atlīdzības mehānismu demonstrēšanai un izmantošanai projekta tīklā, (3) izstrādāt ieteikumus ES un valstu politikai par to, kā palielināt atlīdzības mehānismu izmantošanu kā pārveides līdzekli. WP6 analizēs lauksaimnieku, kā vērtību ķēdes dalībnieku un finansētāju, vajadzības, lai izstrādātu spēju stiprināšanas instrumentus un ieteikumus politikas veidošanai.

Uzdevumi:

6.1. uzdevums: Plānošana un koordinācija (M1-M84), vadošais: CKIC
6.2. uzdevums: Atlīdzības mehānismi: jaunākie sasniegumi un īstenošanas vadlīnijas (M2-M36),vadošais: EI
6.3. uzdevums: Ieinteresēto personu vajadzību un izaicinājumu novērtēšana (M2-M48), vadošais: I4CE
6.4. uzdevums: Materiālu izstrāde kapacitātes palielināšanai un atbalsts demonstrējumiem & inovācijām. (M13-M84), vadošais: CKIC
6.5. uzdevums: politikas ieteikumu izstrāde no ES līmeņa līdz vietējam līmenim (M24-M72), vadošais: ELO
vadošais: IDELE

WP5 mērķi ir (1) izstrādāt saskaņotu oglekļa un vides novērtējuma metodoloģiju, (2) izstrādāt monitoringa, ziņošanas un verifikācijas procesu, lai novērtētu progresu, (3) izveidot un kopīgot SEG emisiju samazināšanas un oglekļa sekvestrācijas palielināšanas metožu uzskaiti un aprakstu, (4) izveidot klimata pārmaiņu pielāgošanās metožu uzskaiti un aprakstu. WP5 apkopos ES un starptautiskās zināšanas par klimata pārmaiņu jautājumiem, kas pielāgotas saimniecību kontekstam, lai izveidotu kopēju sistēmu, ko izmantos demo saimniecību WP2 un demonstrējumu pasākumos (WP3).

Uzdevumi:

5.1. uzdevums: ES izmantoto oglekļa un klimata novērtēšanas metodoloģiju/rīku inventarizācija/apkopošana. (M1-78), vadošais: AUA
5.2. uzdevums: Vienotas metodoloģijas izstrāde klimata novērtējumu veikšanai saimniecībās (M1-M46), Vadošais: WUR
5.3. uzdevums: Izstrādāt monitoringa, ziņošanas un uzraudzības procesu, kas kvantitatīvi nosaka SEG samazinājumu. (M6-M46), vadošais: IDELE
5.4. uzdevums: izveidt vienotas SEG mazināšanas vadlīnijas (M6-M84), vadošais: FIBL
5.5. uzdevums: Izstrādāt kopīgas pamatnostādnes par pielāgošanos klimata pārmaiņām (M6-M84), vadošais: ARVALIS
Vadošais: WR

WP4 mērķi ir (1) kopā ar lauksaimniekiem 10 Living Lab (LL) kopīgi veidot sistēmiskus klimatviedus risinājumus, (2) padarīt pieejamus praktiķiem LL izmantotos principus un rīkus, kas balstīti uz to izmantošanā iesaistīto cilvēku pieredzi, un (3) izstrādāt ieteikumus turpmākajām partnerībām, kas iesaistītas CSF inovācijās un ieviešanā.Klimatviedie risinājumi var būt gan tehniski, gan sociāli inovatīvi. Desmit partneri vadīs mūžizglītības programmas savās valstīs, un katrā no tām viena persona būs atbildīga par mūžizglītības veicināšanu, bet otra - par uzraudzību.

Uzdevumi:

4.1. uzdevums: Living Lab atbalsts prakses kopienā (M1-M72), vadošais: WR
4.2. uzdevums: Situācijas & apstākļu analīze un Living Lab izveide (M6-M16), vadošais: UAL
4.3. uzdevums: Living Labs vadīšana (M13-M72), vadošais: WR
4.4. uzdevums: Living Labs uzraudzība un novērtēšana (M13-M74), vadošais: ILVO
4.5. uzdevums: Integrēts novērtējums, lai sniegtu ieteikumus par mēroga palielināšanu un turpmākajām partnerībām(M60-M84), vadošais: UAL
Vadošais: Teagasc

Šī WP atbalstīs līdz 4500 augstas kvalitātes demonstrējumu pasākumu rīkošanu 27 partnervalstīs, kas veicinās to, ka ES lauksaimnieki vairāk izmantos klimatviedas lauksaimniecības metodes.. WP3 atbalstīs sešas ikgadējās demonstrējumu kampaņas, veicinās daudzu dalībnieku piekļuvi un palīdzēs projekta dalībniekiem nepārtraukti mācīties, īstenojot demonstrējumu pasākumus. Demonstrējumu pasākumi būs pieejami visiem lauksaimniekiem, un tajos tiks demonstrēti ieviestie risinājumi (demo saimniecībā), šo risinājumu ieviešanas efektivitāte, papildu ieguvumi un trūkumi.

Uzdevumi:

3.1. uzdevums: Gatavošanās demo pasākumiem projekta saimniecībās (M1-M12), vadošais: Teagasc
3.2. uzdevums: Atbalstīt un veicināt ikgadējās demonstrējumu kampaņas par klimata pārmaiņām lauku saimniecībās (M13-M84)., vadošais: AAC
3.3. uzdevums: Mācīšanās no projekta saimniecību demonstrējumu pasākumiem un to nepārtraukta uzlabošana. (M13-M84), vadošais: WR
3.4. uzdevums: Projekta saimniecību demo pasākumu vadība, koordinācija un uzraudzība (M13-M84), vadošais: BIOS
3.5. uzdevums: Lauksaimnieku un konsultantu spēju attīstīšana demonstrējumu pasākumiem projekta saimniecībās (M6 - M84), vadošais: EV ILVO
Vadošais: CRPA

WP2 mērķis ir veicināt pāreju uz klimatviedu lauksaimniecību 1 500 demonstrējumu saimniecībās (PDF) 27 valstīs. Saimniecību ilgtspēju nodrošinās trīs galvenās darbības: 1) dzīvotspējīgu un pielāgotu emisiju piesaistes un mazināšanas pasākumu plānu (AMP) izveide, ieviešana praksē un uzraudzība; 2) rezultātu novērtēšana un apstiprināšana saimniecību, valstu un Eiropas līmenī; 3) lauksaimnieku un konsultantu spēju veidošana, lai panāktu ekoloģisku pāreju.

Uzdevumi:

2.1. uzdevums: Darbību plānošana (M6-M54), vadošais: CRPA
2.2. uzdevums: ieviešana praksē (M6-M72) vadošais: Proagria
2.3. uzdevums: uzraudzība, rezultātu novērtēšana un validācija saimniecību līmenī (M25-M80) vadošais: ATB
2.4. uzdevums: konsolidēt rezultātus Eiropas līmenī (M36-M84), vadošais: IDELE
2.5. uzdevums: Konsultantu un lauksaimnieku kapacitātes palielināšana (M18-M84), VADOŠAIS: TEAGASC
Vadošais: EV ILVO

WP1 galvenie mērķi ir izveidot un pārvaldīt demonstrējumu saimniecību tīklu, kā arī veicināt un fiksēt dinamiskus zināšanu apmaiņas un spēju veidošanas procesus, lai atbalstītu uzvedības maiņu, kas vērsta uz klimatviedu lauksaimniecību (CSF). Ievērojot ciklisku plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas pieeju, WP1 izstrādās valsts un Eiropas tīkla pārvaldības un zināšanu apmaiņas principus CSF jomā. Visbeidzot, WP1 darbosies arī kā projekta iekšējais mācību centrs, lai sekmētu PDF, NC un CFA spēju veidošanu.

Uzdevumi:

1.1. uzdevums: Sistēma tīkla pārvaldības un zināšanu apmaiņas nodrošināšanai (M1-M9), vadošais: ev ilvo
1.2. uzdevums: PDF tīkla konsolidācija, koordinācija un ilgtspēja (M1-M84), vadošais: BIOS
1.3. uzdevums: Zināšanu apmaiņas pārvaldība valsts līmenī (M6-M84), vadošais: SZE
1.4. uzdevums: Zināšanu apmaiņas pārvaldība ES līmenī (M6-M84), vadošais: WU
1.5. uzdevums: Climate FarmDemo mācību centrs PDF, NC un CFA (M12-M84), vadošais: CONSULAI
1.6. uzdevums: Izpratne par tīkla veidošanas un zināšanu apmaiņas procesiem (M12-M84), vadošais: EV ILVO