Radni Paketi i Deliverable

10 radnih paketa su tu da povuku Evropski poljoprivredni sektor ka klimatskoj adaptaciji i neutralnosti ugljenika

Radni Paketi

Deliverable

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Nosilac: IDELE

Cilj je da se obezbedi usklađenost sa „etičkim zahtevima“ navedenim u ovom radnom paketu. Ovaj radni paket postavlja „etičke zahteve“ sa kojima projekat mora da bude u skladu.
Nosilac: IDELE

RP9 grupiše aktivnosti koje će obezbediti blagovremenu i kvalitetnu isporuku rezultata projekta, ispuniti njegove ciljeve i obezbediti očekivane uticaje. Operativni ciljevi su sledeći (1) finansijsko i administrativno upravljanje projektom, (2) koordinacija i praćenje napretka projekta i kvaliteta rezultata, (3) dinamičko planiranje i praćenje projekta, revizija rada planirati u perspektivi za podsticanje očekivanih uticaja navedenih u programu rada

Zadaci:

Zadatak 9.1: Administrativno, logističko, finansijsko upravljanje i periodično izveštavanje (M1-M84), Nosilac: IDELE
Zadatak 9.2: Projektne aktivnosti, praćenje naučnog i tehničkog napretka i koordinacija uticaja (M1-M84), Nosilac: IDELE
Zadatak 9.3: Dinamičko planiranje i praćenje (M1-M84), Nosilac: IDELE
Zadatak 9.4. Plan upravljanja podacima i interoperabilnost podataka (M01-M84), Nosilac: BIOS
Nosilac: BIOS

Glavni cilj je planiranje i implementacija detaljne strategije širenja, komunikacije i eksploatacije kako bi se ubrzalo usvajanje mera prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena (AMM) među praktičarima kao i razumevanje u 27 EU Climate Smart AKIS i na nivou EU. RP8 obuhvata: 1) planiranje; 2) implementacija i 3) izgradnja kapaciteta za širenje rezultata projekta među partnerima i na nacionalnom i nivou EU. Rezultati projekta, alati i materijali – uputstva, EIP-AGRI apstrakti iz prakse, svedočanstva i obuke biće uskladišteni u online rezervoaru znanja.

Zadaci:

Zadatak 8.1: Plan za širenje, eksploataciju i komunikaciju (DEC) (M1-M84), Nosilac: BIOS
Zadatak 8.2: Aktivnosti širenja i komunikacije na nivou projekta (M3-M84), Nosilac: BIOS
Zadatak 8.3: Komunikacija i širenje na nacionalnom nivou (M3-M84), Nosilac: IFJ
Zadatak 8.4: Rezervoar znanja na mreži (M1-M84), Nosilac: BIOS
Zadatak 8.5: Konačna kutija alata za obuku Climate Farm Demo (M24-M84), Nosilac: IDELE
Nosilac: CONSULAI

Glavni cilj RP7 je da poveže projekat sa prošlim, tekućim i budućim projektima EU, vodećim inicijativama i kreatorima politike (PIP). Specifični ciljevi RP7 su (1) Izgradnja mreže projekata, vodećih inicijativa i kreatora politike (PIP), razmena znanja i razvoj sinergije; (2) Učestvuje i organizuje koordinisane događaje i pravi izveštaje o politici; (3) Razviti blisku saradnju sa dva sestrinska projekta o klimatskim pametnim demonstracijama; (4) Razviti strategiju održivosti mreže.

Zadaci:

Zadatak 7.1: Projekti, inicijative i politika (PIP) Strateški plan (M01-M12), Nosilac: CONSULAI
Zadatak 7.2: Oblikovanje PIP veza, priprema i procena DAP-ova (M01-M84), Nosilac: IFOAM
Zadatak 7.3: Priprema i učešće u PIP aktivnostima (M25-M82), Nosilac: CONS
Zadatak 7.4: Saradnja sa „sestrinskim“ klimatskim pametnim demo projektima (M12-M84), Nosilac: IDELE
Zadatak 7.5: Strategija za samoodrživost mreže (M61-M84), Nosilac: CONSULAI
Nosilac: CKIC

Ciljevi RP6 su (1) analiziranje i podizanje svesti o mehanizmima nagrađivanja koji su dostupni za podršku implementacije AMP-a na farmama, (2) podrška izgradnji kapaciteta za demonstraciju i upotrebu ovih mehanizama nagrađivanja u mreži projekata, (3) da se razviju preporuke za EU ​​i nacionalne politike o tome kako povećati mehanizme nagrađivanja koji se koriste kao poluge za transformaciju. RP6 će analizirati potrebe farmera, aktera u lancu vrednosti i finansijera za razvoj alata za izgradnju kapaciteta i preporuka za politiku.

Zadaci:

Zadatak 6.1: Planiranje i koordinacija (M1-M84), Nosilac: CKIC
Zadatak 6.2: Mehanizmi nagrađivanja: stanje tehnike i uputstva za implementaciju (M2-M36), Nosilac: EI
Zadatak 6.3: Procena potreba i izazova zainteresovanih strana (M2-M48), Nosilac: I4CE
Zadatak 6.4: Razvoj materijala za izgradnju kapaciteta i podrška demonstraciji & inovacija (M13-M84), Nosilac: CKIC
Zadatak 6.5: Izrada preporuka polisa od EU do lokalnog nivoa (M24-M72), Nosilac: ELO
Nosilac: IDELE

Ciljevi RP5 su da (1) razradi harmonizovanu metodologiju procene ugljenika i životne sredine, (2) razvije proces praćenja, izveštavanja i verifikacije za merenje napretka, (3) izgradi i podeli inventar i opis tehnika ublažavanja za smanjenje emisija GHG i povećanje sekvestracije ugljenika, (4) napravi inventar i opis tehnika prilagođavanja klimatskim promenama. RP5 će okupiti EU i međunarodnu ekspertizu o pitanjima klimatskih promena prilagođenu kontekstu farmi za izgradnju zajedničkog okvira koji se koristi u pilot farmama RP2 i tokom demonstracionih aktivnosti (RP3).

Zadaci:

Zadatak 5.1: Inventar/mapiranje postojećih metodologija/alata za ugljenik i klimu koji se koriste u EU (M1-78), Nosilac: AUA
Zadatak 5.2: Razvoj zajedničke metodologije za izvođenje klimatskih procena na farmama (M1-M46), Nosilac: VUR
Zadatak 5.3: Razradite proces praćenja, izveštavanja, praćenja kvantifikacije smanjenja GHG (M6-M46), Nosilac: IDELE
Zadatak 5.4: Izradite zajedničku smernicu za smanjenje emisije stakleničkih plinova (M6-M84), Nosilac: FIBL
Zadatak 5.5: Izradite zajedničku smernicu za prilagođavanje klimatskim promenama (M6-M84), Nosilac: ARVALIS
Nosilac: WR

Ciljevi RP4 su (1) zajedničko kreiranje sistemskih Climate Smart rešenja u 10 Živih Laboratorija (ŽL) sa farmerima, (2) da praktičarima omoguće pristup principima i alatima koje koriste ŽL i koji su prikazani kroz lekcije naučenih ljudi koji su uključeni u njihovo korišćenje i (3) razvijaju preporuke za buduća partnerstva angažovana na inovacijama i usvajanju CSF-a. Climate Smart rešenja mogu biti i tehničke i društvene inovacije. Deset partnera će voditi ŽL u svojoj zemlji sa jednom osobom odgovornom u svakom za fasilitaciju LŽ i još jednom osobom za praćenje.

Zadaci:

Zadatak 4.1: Podrška živim laboratorijama u zajednici prakse (M1-M72), Nosilac: WR
Zadatak 4.2: Analiza situacije i uslova i postavljanje Živih laboratorija (M6-M16), Nosilac: UAL
Zadatak 4.3: Rad Živih laboratorija(M13-M72), Nosilac: VR
Zadatak 4.4: Monitoring i evaluacija živih laboratorija (M13-M74), Nosilac: ILVO
Zadatak 4.5: Integrisana procena za preporuke za skaliranje i buduća partnerstva (M60-M84), Nosilac: UAL
Nosilac: TEAGASC

Ovaj RP će podržati isporuku do 4.500 visokokvalitetnih demo događaja u 27 partnerskih zemalja, što će rezultovati povećanom primenom pristupa poljoprivrednika u EU klimatski pametnoj poljoprivredi. RP3 će podržati šest godišnjih demo kampanja; promovisati pristup sa više aktera; pomoći u stalnom učenju aktera projekta u realizaciji demo događaja. Demo aktivnosti će biti dostupne svim poljoprivrednicima i pokazaće rešenja koja su ugrađena (na domaćinskoj farmi), efikasnost implementacije rešenja, zajedničke prednosti i nedostatke.

Zadaci:

Zadatak 3.1: Priprema za demonstracije klimatskih farmi (M1-M12), Nosilac: TEAGASC
Zadatak 3.2: Podrška i olakšavanje godišnjih demo kampanja klimatskih farmi (M13-M84), Nosilac: AAC
Zadatak 3.3: Učenje i kontinuirano poboljšanje demo aktivnosti klimatskih farmi (M13-M84), Nosilac: VR
Zadatak 3.4: Upravljanje, koordinacija i praćenje demonstracija klimatskih farmi (M13-M84), Nosilac: BIOS
Zadatak 3.5: Izgradnja kapaciteta farmera i savetnika za demonstracije klimatskih farmi (M6 – M84), Nosilac: EV ILVO
Nosilac: CRPA

RP2 ima za cilj da olakša prelazak na klimatski pametnu poljoprivredu u mreži od 1.500 PDF-ova u 27 zemalja. Tri glavne akcije će dovesti do održivosti farmi: 1) uspostavljanje, sprovođenje u praksu i praćenje održivih i prilagođenih planova prilagođavanja i mera za ublažavanje (AMP); 2) evaluaciju i validaciju rezultata na nivou farme, zemlje i Evrope; 3) izgradnja kapaciteta poljoprivrednika i savetnika ka ekološkoj tranziciji.

Zadaci:

Zadatak 2.1: Planiranje aktivnosti (M6-M54), Nosilac: CRPA
Zadatak 2.2: Primena u praksi (M6-M72) Nosilac: ProAgria
Zadatak 2.3: Monitoring, evaluacija rezultata i validacija na nivou farme (M25-M80) Nosilac: ATB
Zadatak 2.4: Konsolidovati rezultate na evropskom nivou (M36-M84), Nosilac: IDELE
Zadatak 2.5: Izgradnja kapaciteta za savetnike i poljoprivrednike (M18-M84), Nosilac: TEAGASC
Lider: EV ILVO

Glavni ciljevi RP1 su uspostavljanje i upravljanje mrežom demonstracionih farmi i omogućavanje i hvatanje dinamičkih procesa razmene znanja i izgradnje kapaciteta u cilju podrške promeni ponašanja prema klimatski pametnoj farmi (CSF). Nakon cikličnog planiranja, praćenja pristupa evaluaciji tokom celog rada, RP1 će izraditi principe za upravljanje nacionalnim i evropskim mrežama i razmenu znanja o CSF. Konačno, VP1 će takođe delovati kao interni centar za obuku za projekat, da podrži izgradnju kapaciteta PDF-ova, NC-ova i CFA-ova.

Zaduženja:

Zadatak 1.1: Okvir za omogućavanje upravljanja mrežom i razmenom znanja (M1-M9), Lider: EV ILVO
Zadatak 1.2: Konsolidacija, koordinacija i održivost PDF mreže (M1-M84), Lider: BIOS
Zadatak 1.3: Upravljanje razmjenom znanja na nacionalnom nivou(M6-M84), Lider: SZE
Zadatak 1.4: Upravljanje razmjenom znanja na nivou EU(M6-M84), Lider: WU
Zadatak 1.5: Climate FarmDemo trening centar za PDF-ove, NC-eve i CFA-ove (M12-M84), Lider: CONSULAI
Zadatak 1.6: Razumevanje procesa umrežavanja i razmene znanja (M12-M84), Lider: EV ILVO