Arbetspaket och leveranser

10 arbetspaket är här för att dra Europas jordbrukssektor mot klimatanpassning och kolneutralitet

Arbetspaket

Leveranser

D1.1 – Conceptual framework for network management and KE on CSF (M09). Lead: EV ILVO
D1.2 – Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M18). Lead: BIOS
D1.3 – Good practices for lighthouse farms development (M74). Lead: WU
D1.4 – Recommendations for networking, KE & capacity building on CSF (M82). Lead: EV ILVO
D1.5 – Final Database of 1,500 Climate Smart Farming Pilot Demo Farms (M84). Lead: BIOS
D2.1 – 1,500 Adaptation and Mitigation Plans – AMPs (M18). Lead: CRPA
D2.2 – Manual for application of AMPs on farm (M24). Lead: ProAgria
D2.3 – Recommendations for capacity building of advisors on climate smart farming (M60). Lead: TEAGASC
D2.4 – Report on environmental & economic performance at farm, country, EU levels (M82). Lead: ATB
D3.1 – Protocol for Climate Smart Farming demonstration activities and campaigns (M09). Lead: TEAGASC
D3.2 – First training module for Climate Smart Farming demonstration (M12). Lead: EV ILVO
D3.3 – Second training module for Climate Smart Farming demonstration (M48). Lead: EV ILVO
D3.4 – Third Training module for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: EV ILV
D3.5 – Recommendations for Climate Smart Farming demonstration (M82). Lead: WR
D3.6 – Database of the 6 annual demonstration campaigns and 4.500 demo-events (M84). Lead: AAC
D4.1 – Methodological framework for supporting and running the 10 Living Labs (M12). Lead: WR
D4.2 – Lessons learned on implementation of LL approach to co-create CSF solutions (M74). Lead: EV ILVO
D4.3 – Recommendations for AKIS & future partnerships engaged in CSF innovation (M84). Lead: UAL
D5.1 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools (M18). Lead: AUA
D5.2 – Farms GHG accounting methodology and guidelines (M24). Lead: WR
D5.3 – Harmonised MRV framework and guidelines (M36). Lead: IDELE
D5.4 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – First update (M48). Lead: AUA
D5.5 – Digital repository for carbon & environmental models, methods & tools – Final update (M 78). Lead: AUA
D5.6 – Guidelines, techniques‘ inventory and decision trees for Adaptation & Mitigation (M78). Lead: IDELE
D6.1 – State of the art of existing and emerging rewarding mechanisms (M36). Lead: EI
D6.2 – Rewarding needs assessment (M48). Lead: I4CE
D6.3 – Capacity building toolbox on rewarding mechanisms (M60). Lead: CKIC
D6.4 – Policy briefs for scaling CSF rewarding mechanisms (M72). Lead: ELO ASBL
D7.1 – Strategic Plan for the PIPs (M12). Lead: CONSULAI
D7.2 – Policy briefs for policy links at EU, regional and national level (M78). Lead: CONSULAI
D7.3 – Sustainable Strategy for the network (M82). Lead: CONSULAI
D8.4 – First report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M12). Lead: BIOS
D8.5 – EIP practice abstracts – batch 1 (M12). Lead: BIOS
D8.6 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – First revision (M26). Lead: BIOS
D8.7 – EIP practice abstracts – batch 2 (M48). Lead: BIOS
D8.8 – Dissemination, exploitation & communication Plan at EU & National levels – Second revision (M50). Lead: BIOS
D8.9 – EIP practice abstracts – batch 3 (M72). Lead: BIOS
D8.10 – Climate Farm Demo final training toolbox (M80). Lead: BIOS
D8.11 – Final report on digital and printed dissemination, exploitation and communication material (M84). Lead: BIOS
D8.12 – Updated online content repository – knowledge reservoir (M84). Lead: BIOS
D9.2 – Data management plan – First update (M36). Lead: BIOS
D9.3 – Methodology to assess impacts related to the Work Program expected impacts (M60). Lead: IDELE
D9.4 – Data management plan – Second update (M72). Lead: BIOS
D10.1 – OEI – Requirement No. 1 (M04). Lead: IDELE
D10.2 – OEI – Requirement No. 2 (M18). Lead: IDELE
D10.3 – OEI – Requirement No. 3 (M36). Lead: IDELE
D10.4 – OEI – Requirement No. 4 (M54). Lead: IDELE
D10.5 – OEI – Requirement No. 5 (M72). Lead: IDELE
D10.6 – OEI – Requirement No. 6 (M84). Lead: IDELE
Ansvarig: idele

Målet är att säkerställa att de etiska krav som ställs efterlevs. Detta arbetspaket anger de etiska krav som projektet måste följa.
Ansvarig: idele

WP9 grupperar aktiviteterna som kommer att säkerställa en snabb och god kvalitet av projektets resultat, uppfylla projektets mål och de förväntade effekterna.De operativa målen är följande (1) den ekonomiska och administrativa ledningen av projektet, (2) koordinering och övervakning av projektets framsteg och resultatkvalitet och (3) dynamisk planering och övervakning av projektet, revidering av arbetetsplanen för att optimera de förväntade effekterna

Uppgifter:

Uppgift 9.1: Administrativ, logistisk och ekonomisk förvaltning samt periodisk rapportering (M1-M84), Ansvarig: Idele
Uppgift 9.2: Projektaktiviteter, vetenskaplig och teknisk framstegsövervakning och effekt-koordinering (M1-M84), Ansvarig: Idele
Uppgift 9.3: Dynamisk planering och övervakning (M1-M84), Ansvarig: Idele
Uppgift 9.4. Datahanteringsplan och datainteroperabilitet (M01-M84), Ansvarig: BIOS
Ansvarig: Bios

Huvudmålet är att planera och implementera en detaljerad spridnings- och kommunikationsstrategi för att påskynda upptaget av åtgärder för klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan bland utövare och även för att öka förståelsen i de 27 AKIS för klimatsmart lantbruk och på EU -nivå. WP8 innehåller 1) planering; 2) Implementering och 3) kapacitetsuppbyggnad för att sprida projektresultaten bland partners och på nationell och EU -nivå. Projektresultat, verktyg och material, "EIP-AGRI practice abstracts", rekommendationer och utbildningar kommer att lagras i en kunskapsbank online.

Uppgifter:

Uppgift 8.1: Plan för spridning, exploatering och kommunikation (M1-M84), Ansvarig: Bios
Uppgift 8.2: Spridning och kommunikationsaktiviteter på projektnivå (M3-M84), Ansvarig: Bios
Uppgift 8.3: Kommunikation och spridning på nationell nivå (M3-M84), Ansvarig: IFJ
Uppgift 8.4: Kunskapsbank online (M1-M84), Ansvarig: BIOS
Uppgift 8.5: Climate Farm Demo Training Toolbox (M24-M84), Ansvarig: Idele
Ansvarig: Consulai

Huvudmålet med WP7 är att koppla projektet till tidigare, pågående och framtida EU -projekt, flaggskeppsinitiativ och beslutsfattare (PIP). De specifika målen för WP7 är att (1) bygga ett nätverk av projekt, flaggskeppsinitiativ och beslutsfattare (PIP) samt dela kunskap och utveckla synergier; (2) delta och organisera samordnade evenemang och producera policybriefs; (3) utveckla ett nära samarbete med de två systerprojekten till Climate Farm Demo och (4) utveckla en hållbarhetsstrategi för nätverket.

Uppgifter:

Uppgift 7.1: Projekt, initiativ och policy (PIP) Strategisk plan (M01-M12), Ansvarig: Consulai
Uppgift 7.2: Forma PIP-länkar, förbereda och utvärdera DAP (M01-M84), Ansvarig: IFOAM
Uppgift 7.3: Förbereda och delta i PIP-aktiviteter (M25-M82), Ansvarig: CONS
Uppgift 7.4: Samarbeta med "systerprojekt" till Climate Smart Demo (M12-M84), Ansvarig: Idele
Uppgift 7.5: Strategi för nätverkets hållbarhet (M61-M84), Ansvarig: Consulai
Ansvarig: CKIC

Målen med WP6 är att (1) analysera och öka medvetenheten om befintliga ersättningsmodeller för att stödja implementeringen av klimatanpassing och minskad klimatpåverkan på gårdar, (2) stötta kapacitetsuppbyggnad för demonstration och användning av dessa ersättningsmodeller i projektnätverket, (3) ta fram rekommendationer för EU och nationell politik för hur man kan skala upp ersättningsmodeller och använda dessa som stöd för transformation. WP6 kommer att analysera jordbrukarnas behov, värdekedjaktörer och finansiärer för att utveckla verktyg för kapacitetsuppbyggnad och politiska rekommendationer.

Uppgifter:

Uppgift 6.1: Planering och samordning (M1-M84), Ansvarig: CKIC
Uppgift 6.2: Ersättningsmodeller: lägesbeskrivning och vägledning för implementering (M2-M36), Ansvarig: EI
Uppgift 6.3: Bedömning av intressentbehov och utmaningar (M2-M48), Ansvarig: I4CE
Uppgift 6.4: Utveckla kapacitetsbyggande material och stötta demonstration och innovation (M13-M84), Ansvarig: CKIC
Uppgift 6.5: Utveckla politiska rekommendationer från EU-nivå till lokal nivå (M24-M72), Ansvarig: ELO
Ansvarig: Idele

Målen med WP5 är att (1) utarbeta en gemensam utvärderingsmetodik för kol och miljöpåverkan, (2) utveckla en övervaknings-, rapporterings- och verifieringsprocess för att mäta framsteg, (3) bygga och dela en inventering och beskrivning av begränsningstekniker för att minska växthusgas-utsläpp och ökad kolinlagring, (4) göra en inventering och en beskrivning av klimatanpassningstekniker. WP5 kommer att samla EU och internationell expertis inom klimatförändringsfrågor anpassade till gårdsnivå för att bygga en gemensam ram som används vid pilotgårdar (WP2) och under demonstrationsaktiviteter (WP3).

Uppgifter:

Uppgift 5.1: Kartläggning av befintliga kol- och klimatmetoder/verktyg som används i EU (M1-78), Ansvarig: AUA
Uppgift 5.2: Utveckling av en gemensam metod för att utföra klimatbedömningar på gårdar (M1-M46), Ansvarig: Wur
Uppgift 5.3: Utarbeta en övervakning-, rapportering- och övervakningsprocess för kvantifiering av växthusgaser (M6-M46), Ansvarig: Idele
Uppgift 5.4: Ta fram en gemensam riktlinje för GHG-begränsning (M6-M84), Ansvarig: FIBL
Uppgift 5.5: Ta fram en gemensam riktlinje för klimatanpassning (M6-M84), Ansvarig: Arvalis
Ansvarig: WR

Målen med WP4 är att (1) samskapa klimatsmarta lösningar i 10 Living Labs med jordbrukare, (2) tillgängliggöra principerna och verktygen som används i Living Labs och dra lärdomar från de intressenter som varit involverad i att använda dem och (3) utveckla rekommendationer för framtida partnerskap för innovation och användning av klimatsmart lantbruk. Klimatsmarta lösningar kan vara såväl tekniska som sociala innovationer. Tio partners kommer att driva Living Labs i sitt land med en person som är ansvarig för att facilitera och en annan person för uppföljning.

Uppgifter:

Uppgift 4.1: Stöd för Living Labs i en utövande gemenskap (M1-M72), Ansvarig: WR
Uppgift 4.2: Analys av förutsättningar & förhållanden och upprättande av Living Labs (M6-M16), Ansvarig: UAL
Uppgift 4.3: Att driva Living Labs (M13-M72), Ansvarig: WR
Uppgift 4.4: Uppföljning och utvärdering av Living Labs (M13-M74), Ansvarig: Ilvo
Uppgift 4.5: Integrerad bedömning av rekommendationer för upp-skalning och framtida partnerskap (M60-M84), Ansvarig: UAL
Ansvarig: Teagasc

Detta arbetspaket kommer att stötta genomförandet av 4.500 demo-evenemang av hög kvalitet i de 27 partnerländerna, vilket resulterar i ökad tillämpning av klimatsmarta jordbruksmetoder bland EU-jordbrukare. Arbetspaket 3 kommer att stötta årliga demokampanjer under sex år; främja multi-deltagarstrategi och kontinuerligt lärande genom demo-evenemangen. Demo-aktiviteterna kommer vara tillgängliga för alla jordbrukare och kommer visa på olika lösningar som gjorts på värdgården, hur implementeringen gått, fördelar och nackdelar.

Uppgifter:

Uppgift 3.1: Förberedelser för Climate Farm Demo evenemang (M1-M12), Ansvarig: Teagasc
Uppgift 3.2: Stötta och underlätta årliga climate farm demo kampanjer (M13-M84), Ansvarig: AAC
Uppgift 3.3: Lärande av och kontinuerlig förbättring av climate farm demo-evenemang (M13-M84), Ansvarig: WR
Uppgift 3.4: Hantera, samordna och övervaka climate farm demo-evenemang (M13-M84), Ansvarig: Bios
Uppgift 3.5: Bygga jordbrukares och rådgivares kapacitet för climate farm demo-evenemang (M6 - M84), Ansvarig: EV Ilvo
Ansvarig: CRPA

WP2 syftar till att underlätta övergången till ett klimatsmart jordbruk i ett nätverk av 1 500 pilot demo-gårdar i 27 länder. Tre huvudaktiviteter kommer att bidra till gårdarnas hållbarhet: 1) upprättande, genomförande och uppföljning av skräddarsydda klimatanpassnings- och begränsningsåtgärder, 2) utvärdering och validering av resultat på gård-, nationell- och europeisk nivå; 3) Bygga kunskap hos jordbrukare och rådgivare för att underlätta den ekologiska övergången.

Uppgifter:

Uppgift 2.1: Planering av aktiviteterna (M6-M54), Ansvarig: CRPA
Uppgift 2.2: Att praktisera (M6-M72) Ansvarig: Proagria
Uppgift 2.3: Övervakning, resultatutvärdering och validering på gårdsnivå (M25-M80) Ansvarig: ATB
Uppgift 2.4: Konsolidera resultat på europeisk nivå (M36-M84), Ansvarig: Idele
Uppgift 2.5: Kapacitetsuppbyggnad för rådgivare och jordbrukare (M18-M84), Ansvarig: Teagasc
Ansvarig: ev ilvo

WP1 Huvudmål är att etablera och hantera nätverket av pilot demo-gårdar och underlätta processer för kunskapsutbyte och kompetensutveckling till stöd för beteendeförändringar för ett klimatsmart lantbruk . Efter framarbetande av planerings-, övervaknings- och utvärderingsstrategi kommer WP1 att utarbeta principer för hantering av nationell och europeiskt nätverk av pilot demo-gårdar och kunskapsutbyte inom klimatsmart lantbruk. Slutligen kommer WP1 också att fungera som det interna utbildningscentret för projektet för att stödja kompetensutveckling av pilot demogårdar, klimatrådgivare och nationella koordinatorer.

Uppgifter:

Uppgift 1.1: Riktlinjer för hantering av deltagar-nätverk och kunskapsutbyte (M1-M9), Ansvarig: EV Ilvo
Uppgift 1.2: Konsolidering, samordning och hållbarhet i pilot demogårds-nätverket (M1-M84), Ansvarig: Bios
Uppgift 1.3: Hantera kunskapsutbyte på nationell nivå (M6-M84), Ansvarig: Sze
Uppgift 1.4: Hantera kunskapsutbyte på EU-nivån (M6-M84), Ansvarig: Wu
Uppgift 1.5: Climate Farm Demo Utbildningscenter for demo-gårdar, nationella koordinatorer & klimatrådgivare (M12-M84), Ansvarig: Consulai
Uppgift 1.6: Kartlägga processer för nätverk och kunskapsutbyte (M12-M84), Ansvarig: EV Ilvo